پک فیلرتراپی فیلر ناشی Nashi
search
  • پک فیلرتراپی فیلر ناشی Nashi
حراج

پک فیلرتراپی فیلر ناشی Nashi

‎ریال20,000,100
بدون مالیات
تعمیر و بازسازی موهای آسیب دیده
پر کردن بین کوتیکول مو
برای موهای صدمه دیده، حساس، وز و نازک
بدون سولفات، بدون پارابن، بدون نمک
انقلاب جدیدی در فناوری احیا موهای آسیب دیده
ترمیم و بازسازی مو، رفع خشکی مو.
احیای بخش فعال مو و باز سازی ساختار فیبر مو
قابل ترکیب با کراتین مو مواد های احیایی
مناسب بسترسازی و احیا سرد
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا
تعداد

تعمیر و بازسازی موهای آسیب دیده
پر کردن بین کوتیکول مو
برای موهای صدمه دیده، حساس، وز و نازک
بدون سولفات، بدون پارابن، بدون نمک
انقلاب جدیدی در فناوری احیا موهای آسیب دیده
ترمیم و بازسازی مو، رفع خشکی مو.
احیای بخش فعال مو و باز سازی ساختار فیبر مو
قابل ترکیب با کراتین مو مواد های احیایی
مناسب بسترسازی و احیا سرد
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا
---------------------------------------------------------------------------------------
تعمیر و بازسازی موهای آسیب دیده
پر کردن بین کوتیکول مو
برای موهای صدمه دیده، حساس، وز و نازک
بدون سولفات، بدون پارابن، بدون نمک
انقلاب جدیدی در فناوری احیا موهای آسیب دیده
ترمیم و بازسازی مو، رفع خشکی مو.
احیای بخش فعال مو و باز سازی ساختار فیبر مو
قابل ترکیب با کراتین مو مواد های احیایی
مناسب بسترسازی و احیا سرد
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا
---------------------------------------------------------------------------------------
تعمیر و بازسازی موهای آسیب دیده
پر کردن بین کوتیکول مو
برای موهای صدمه دیده، حساس، وز و نازک
بدون سولفات، بدون پارابن، بدون نمک
انقلاب جدیدی در فناوری احیا موهای آسیب دیده
ترمیم و بازسازی مو، رفع خشکی مو.
احیای بخش فعال مو و باز سازی ساختار فیبر مو
قابل ترکیب با کراتین مو مواد های احیایی
مناسب بسترسازی و احیا سرد
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا
---------------------------------------------------------------------------------------
تعمیر و بازسازی موهای آسیب دیده
پر کردن بین کوتیکول مو
برای موهای صدمه دیده، حساس، وز و نازک
بدون سولفات، بدون پارابن، بدون نمک
انقلاب جدیدی در فناوری احیا موهای آسیب دیده
ترمیم و بازسازی مو، رفع خشکی مو.
احیای بخش فعال مو و باز سازی ساختار فیبر مو
قابل ترکیب با کراتین مو مواد های احیایی
مناسب بسترسازی و احیا سرد
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا
---------------------------------------------------------------------------------------
تعمیر و بازسازی موهای آسیب دیده
پر کردن بین کوتیکول مو
برای موهای صدمه دیده، حساس، وز و نازک
بدون سولفات، بدون پارابن، بدون نمک
انقلاب جدیدی در فناوری احیا موهای آسیب دیده
ترمیم و بازسازی مو، رفع خشکی مو.
احیای بخش فعال مو و باز سازی ساختار فیبر مو
قابل ترکیب با کراتین مو مواد های احیایی
مناسب بسترسازی و احیا سرد
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا
---------------------------------------------------------------------------------------
تعمیر و بازسازی موهای آسیب دیده
پر کردن بین کوتیکول مو
برای موهای صدمه دیده، حساس، وز و نازک
بدون سولفات، بدون پارابن، بدون نمک
انقلاب جدیدی در فناوری احیا موهای آسیب دیده
ترمیم و بازسازی مو، رفع خشکی مو.
احیای بخش فعال مو و باز سازی ساختار فیبر مو
قابل ترکیب با کراتین مو مواد های احیایی
مناسب بسترسازی و احیا سرد
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا
---------------------------------------------------------------------------------------
تعمیر و بازسازی موهای آسیب دیده
پر کردن بین کوتیکول مو
برای موهای صدمه دیده، حساس، وز و نازک
بدون سولفات، بدون پارابن، بدون نمک
انقلاب جدیدی در فناوری احیا موهای آسیب دیده
ترمیم و بازسازی مو، رفع خشکی مو.
احیای بخش فعال مو و باز سازی ساختار فیبر مو
قابل ترکیب با کراتین مو مواد های احیایی
مناسب بسترسازی و احیا سرد
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا
---------------------------------------------------------------------------------------
10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات